Men xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chỉ thi công các hạng mục thực sự cần thiết, quy mô vừa đủ cho từng giai đoạn, đưa vào sử dụng ngay, hiệu quả kinh tế cao.

Thi công từng ô chôn lấp liền kề có kích thước phù hợp lượng rác tiếp nhận, mỗi ô có thể tiếp nhận rác trong 12 tháng, giảm lượng nước rỉ rác phát sinh.

Thông tin: 

Tư vấn thiết kế, thi công các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đáp ứng các yêu cầu chôn lấp hợp vệ sinh, tái chế, thiêu đốt, xử lý mùi, thu gom và xử lý nước rỉ rác,...