Men xử lý môi trường

  • Phân hủy nhanh các chất gây mùi khó chịu như NH3, H2S, CH3SH,...
  • Tăng tốc phân hủy nhanh các chất hữu cơ;
  • Giảm BOD5, COD, TSS,...;
  • Esol tham gia chuỗi tác động hữu ích, bắt đầu từ ngay cửa tiếp nhận, hiệu quả dài lâu tại các bể điều hoà, kỵ khí, hiếu khí;
  • Hỗ trợ khắc phục các hệ thống XLNT quá tải.
  • Khử mùi hôi chất thải rắn, nước rỉ rác, phương tiện vận chuyển chất thải,...;
  • Khử mùi hôi trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc/gia cầm;
  • Khử mùi hôi nhà máy chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, tinh bột sắn, mủ cao su,…;
  • Khử mùi hôi, giảm thiểu ô nhiễm nước thải tại các hệ thống xử lý nước thải.